รายละเอียดชุดวิชา 99799

99799  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      (ไม่นับหน่วยกิต)

            Graduate Professional Experience in Information and Communication Technology                

            

    วัตถุประสงค์

           1.  เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล

          2.  เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          3.  เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

          4.  เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          5.  เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

       

     คำอธิบายชุดวิชา                                                                                           

            การวิเคราะห์ การจัดองค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสาร
 การแก้ปัญหา การจัดการ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ


จะเปิดจัดอบรมเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษาเท่านั้น เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียน IS หรือ วพ.3 ควบ 4 หรือ วพ.4 แล้วเท่านั้นที่สามารถลงทะเบียนและเข้าอบรมได้

 

ปฐมนิเทศชุดวิชา 99799

กิจกรรมการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 3   Animated-PinnedNote-New.gif

- ให้นักศึกษาค้นคว้าหารายละเอียดหัวข้อต่อไปนี้แล้วทำเป็นเล่มรายงานพร้อมนำเสนอในวันเข้าอบรมเข้มฯ 

   โดยแบ่งเป็น 7 หัวข้อ หัวข้อละ 2-3 คนตามรายชื่อที่กำหนดให้ คลิกที่นี่

- ตารางกิจกรรมอบรมเข้มฯ 


ผู้เข้าชม 117 คน UPDATE วันที่ 9/17/2017 3:47:06 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin