ศิยษ์เก่าระดับปริญญาโท

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำนวน  5 คน 
1.       นายสมหมาย  มหากลั่น 

    2.        นายธีรพงศ์  สงผัด            
3.       นายชฎิภกรณ์  ทรายหมอ                   
4.       นายธวัชชัย  อดิเทพสถิต                 
5.      
นายประสิทธิ์  ธีรวงศธร       

   รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำนวน  10 คน
     1.      นางสาวนิตยา สิงไทยสงค์ 
     2.       นายสุวิทย์  ทับยัง
     3.       นายอภิชาติ  ปัญญา
     4.       นางกิติมา สุราช
     5.       นางสาวสุฑารัตน์  พยอมหอม
     6.       นางสาวสุนัันทา  กางกรณ์
     7.       นายสุบิน  บุณยมณี
     8.       นายศุภชัย หอมพันธ์ุ
     9.       นายจรูญศักดิ์  เวทมาหะ
    10.      นายวิระพงศ์  จันทร์สนาม        
ผู้เข้าชม 81 คน UPDATE วันที่ 3/8/2017 11:15:04 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin