คณะทำงานด้านวิจัยและงานบริการวิชาการ

คณะทำงานด้านวิจัยและงานบริการวิชาการ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
 อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
หัวหน้าคณะทำงาน
2
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
ผู้ทำงาน
3
 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
ผู้ทำงาน
4
 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
ผู้ทำงาน
5
 รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร
ผู้ทำงาน
6
 อาจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
ผู้ทำงาน
7
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
ผู้ทำงาน
8
 อาจารย์กชกร  ณ นครพนม
ผู้ทำงาน
9
 อาจารย์กรรณิการ์ ยิ้มนาค
ผู้ทำงาน
10
 อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
ผู้ทำงาน
11
 นางรุจาภา รวยนิรันดร
 เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

ผู้เข้าชม 115 คน UPDATE วันที่ 7/20/2015 10:34:28 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin