รายละเอียดชุดวิชา 97798

97798  (51114002)  วิทยานิพนธ์       (12 หน่วยกิต)             

                  Thesis

วัตถุประสงค์

                    เพื่อให้นักศึกษา

                    1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์

                    2. สามารถสำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์

                    3. สามารถออกแบบการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์

                    4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

                    5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์

                    6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลสำหรับวิทยานิพนธ์

                    7. สามารถนำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

                    8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

                    9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

 

คำอธิบายชุดวิชา

                    การเลือกปัญหาการวิจัย การสำรวจและการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์  การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

ผู้เข้าชม 115 คน UPDATE วันที่ 7/29/2015 2:50:40 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin