รางวัลงานวิจัยดีเด่น

ประจำปี 2557

ด้านงานวิจัย

1 อาจารย์กชกร ณ นครพนม

2 อาจารย์จีรานุช บุดดีจีน

3 อาจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

4 อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์

5 อาจารย์พิมผกา ประเสริฐศิลป์

6 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

7 อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี

8 อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์

บริการวิชาการ

1 อาจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

2 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

ประจำปี 2558

ประจำปี 2559

ผู้เข้าชม 127 คน UPDATE วันที่ 7/16/2015 10:03:41 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin