รายละเอียดชุดวิชา 97799

97799 (51115001) การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไม่นับหน่วยกิต)

                 Graduate Professional Experience in Industrial Technology

วัตถุประสงค์

          1.       เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ

          2.       เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ

          3.       เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ

          4.       เพื่อส่งเสริมทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำงานเป็นทีม

          5.       เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

 

คำอธิบายชุดวิชา

          การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับการเป็นผู้นำทางวิชาการในวิชาชีพ การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะในการแก้ไขและการทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างและเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เหมาะสม

ผู้เข้าชม 96 คน UPDATE วันที่ 7/29/2015 2:54:10 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin