การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

pink-flower-for-animation-291x300.png  กำหนดการฝึกปฏิบัติ และ การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562  

กำหนดการฝึกปฏิบัติและอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ชุดวิชาจำนวนรอบวันที่ฝึก

97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต (อ.ดร. ธนกฤต)2+22-6 ต.ค. 62 (ศรีสิทธิ์ สิทธิชัย)
9-13 ต.ค. 62 (ธนกฤต สิทธิชัย)
16-20 ต.ค. 62 (สำรอง)
6-10 พย. 62 
(สำรอง)
97403 เทคโ่นโลยีก่อนพิมพ์ (รศ.สุณี*)114-17 พ.ย. 62
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (อ.ดร.จีรานุช)17-10 พ.ย. 62
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ผศ.ดร. บุญชัย)1 16-20 ม.ค. 63
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม (อ.ดร. สิทธิชัย)116-20 ม.ค. 63
กำหนดการฝึกปฏิบัติและอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ชุดวิชาจำนวนรอบวันที่ฝึก

97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ( )3+114-17 พ.ค. 63
21-24 พ.ค. 63
4-7 มิ.ย. 63
11-14 มิย. 63 
(สำรอง)
97406 เทคนิคหลังพิมพ์ ( )128-31 พ.ค. 63
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ( )111-14 มิ.ย. 63
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ ( )14-7 มิ.ย. 63 
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ( )1 3-7 ก.ค. 63
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ( )13-7 ก.ค. 63


pink-flower-for-animation-291x300.png  การเทียบแทนชุดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม

ชุดวิชาที่ใช้เทียบแทน

มติสภาวิชาการ

97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ หรือ
97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไรแรงกด

97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

ครั้งที่17/2554
วันที่ 1ก.ย.54

97301 วัสดุทางการพิมพ์

97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์

97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์

97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์


pink-flower-for-animation-291x300.png การปิดหลักสูตร
 วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ เปลี่ยนเป็น วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาได้ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ดังนั้น นักศึกษาท่านใดที่เรียนครบ 3 เท่าของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม จึงขอแนะนำให้สมัครเรียนในหลักสูตร วท.บ.(วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2555

อนึ่ง นักศึกษาทุกคนสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ทั้งหมด 3 เท่าของหลักสูตร และต่ออายุสถานภาพได้อีก 1 ปี เช่น หลักสูตร 2 ปี สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 สามารถใช้ระยะเวลาศึกษาได้ทั้งหมด 7 ปี นั่นคือ เรียนได้จนถึงปีการศึกษาสุดท้ายคือ 2556 เป็นต้น เมื่อหมดสถานภาพนักศึกษาแล้ว หากต้องการสมัครเรียนต่อจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาเท่านั้น

ผู้เข้าชม 605 คน UPDATE วันที่ 2/17/2020 12:23:54 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin