ฐากร พฤกษวันประสุต

  • วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ.
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2540
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2543

  • ผลงานตีพิมพ์แผยแพร่
ผลงาน ปี พ.ศ.
  • An integrated model for learning style classification in university students using data mining techniques W Paireekreng, T Prexawanprasut 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics
    2015     
  • Email classification model for workflow management systems T PREXAWANPRASUT, P CHAIPORNKAEW Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 14 (10), 783-790
   2017   
  • You've got email: A workflow management extraction system P Chaipornkaew, T Prexawanprasut, M McAleer Tinbergen Institute Discussion Paper
   2017   
  • A generalized email classification system for workflow analysis M McAleer, P Chaipornkaew, CL Chang, T Prexawanprasut Allied Business Academies
   2017   
  • You've got email: A workflow management extraction system M McAleer, P Chaipornkaew, T Prexawanprasut Lifescience Global
   2017   
  • A Generalized Email Classification System for Workflow Analysis, P Chaipornkaew, T Prexawanprasut, CL Chang, M McAleer Tinbergen Institute Discussion Paper
   2017   
  • การพัฒนากลไกการสุ่มของข้อสอบออนไลน์ด้วยการแจกแจงความถี่ของค่าความยากง่าย, ปิยนุช ชัยพรแก้ว และ วิธารัตน์ ประดับ ฐากร พฤกษวันประสุต การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, พิษณุโลก
2016   
  • ระบบการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพแบบทดสอบออนไลน์, ฐากร พฤกษวันประสุต และ อรวรรณ อิ่มสมบัติ, การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (NCIT 2014)
   2014   
ผู้เข้าชม 92 คน UPDATE วันที่ 10/26/2019 2:59:14 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin