รายละเอียดชุดวิชา 99703

คำอธิบายชุดวิชา

99703    การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์                                6(14-2-0-2)

            Strategic Information and Communication Technology Management      

           

            คำอธิบายชุดวิชา                                                                                           

            วิสัยทัศน์ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอบแนวคิดและหลักการ การนำ
มาใช้ในองค์การ กระบวนการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์การ องค์การวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง  การจัดการและตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหาและการพัฒนา การประเมินผลตอบแทนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน  การจัดการทรัพยากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านงบประมาณและการเงิน  ด้านบุคลากร  ด้านเทคโนโลยี  งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยงานบริการส่วนหน้า  งานบริการฉุกเฉิน การจัดการการเปลี่ยนแปลง และปัญหาการจัดการความเสี่ยงและความมั่นคง การจัดการระดับการให้บริการ (
Service Level Agreement) รวมทั้งการประยุกต์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน กรอบทางด้านจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์

 ปฐมนิเทศชุดวิชา 99703

ผู้เข้าชม 133 คน UPDATE วันที่ 9/17/2017 3:23:03 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin