การเรียนการสอนระดับปริญญาโท แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 ประกาศข่าว

- เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา

- ตารางปฎิสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562  Animated-PinnedNote-New.gif

-ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562  Animated-PinnedNote-New.gif

- ประกาศเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาAnimated-PinnedNote-New.gif

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-Testing)  Animated-PinnedNote-New.gif
  STOU-EPT (หรือ สามารถสมัครสอบแบบปกติได้ทุกรอบที่มหาวิทยาลัยจัดการสอบ (รอบการสอบซ่อมระดับปริญญาตรี))

แนวปฏิบัติและขั้นตอนดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ 99798

- แนวปฏิบัติและขั้นตอนดำเนินการการศึกษาค้นคว้าอิสระ 99797

(การขอสอบ วพ. ให้ นศ.พิมพ์ข้อความลงในเอกสาร บศ. 008 - 009 แล้วถือมาในวันสอบ)

กำหนดตารางสอบ วิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์มเผยแพร่วิทยานิพนธ์

-  ตารางจัดอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin ประจำปีการศึกษา 2563 Animated-PinnedNote-New.gif

- นักศึกษาที่ต้องการย้ายแผนจาก แผน ก เป็น แผน ข ให้กรอกเอกสารฟอร์ม มสธ.บ38 แล้วส่งเอกสารมาที่สาขาวิชา แต่ก่อนจะย้ายให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหลักก่อน

- มีข้อสงสัย สอบถามคุณมนตรี โทร. 02-504-8281

:: เกี่ยวกับหลักสูตร

   : ข้อมูลกลาง


     เข้ากลุ่มไลน์นักศึกษาปัจจุบัน
  my_group_1562226305178.jpg

  ปก01.jpg
  ปก02.jpg
  ปก03.jpg
  ปก04.jpg

  10404314_818314108200344_4883021129916346231_n.jpg1505547192879.jpg

  ผู้เข้าชม 508 คน UPDATE วันที่ 4/2/2020 1:31:31 PM

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
   และ
  Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย
   คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
   All rights reserved.


  admin