99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

คำอธิบายชุดวิชา

99797  การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study (6 หน่วยกิต)

การเลือกปัญหาสำหรับการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย การเขียนโครงการ การเสนอโครงการ  การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานผลการศึกษา ค้นคว้าหรือวิจัย


การสัมมนาเข้ม ภาคการศึกษา 1/2560

กำหนดจัดสัมมนาเข้มครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 1 ตค 2560 และ ครั้งที่ 2  วันเสาร์ที่ 21 ตค 2560 โดยนักศึกษาจัดทำแบบ บศ.ข.2 ส่งเข้ามาล่วงหน้าที่อีเมลคุณจิตตินันท์ สวดมาลัย jittinun.sou@stou.ac.th โดยระบุที่ subject เป็นรหัสนักศึกษาและตามด้วยชื่อแบบฟอร์มนะคะ เช่น 2599600xxx_บศข2 และเตรียมสไลด์สำหรับการนำเสนอโครงร่างในวันสัมมนาเข้ม


- ตัวอย่างโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ขั้นตอน/แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ
แนวทางการศึกษาค้นคว้าอิสระ
- แนวทางการสอบประมวลความรู้
- ขั้นตอนการสอบ IS 

ผู้เข้าชม 270 คน UPDATE วันที่ 9/26/2017 9:12:32 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin