อาจารย์กรรณิการ์ ยิ้มนาค

Ms. Kannika  Yimnak

Tel: 02-5048192-3

Email: kannika.yim@stou.ac.th, kanne_04@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

วุฒิ

วิชาเอก

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาตรี

วท.บ.

วท..

เคมีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการพิมพ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547

2552

ปริญญาโท

วท..

เทคโนโลยีการบรรจุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

          วัสดุบรรจุภัณฑ์ (packaging material) การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก (plastic testing) การแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (packaging converting)

 

 

ผู้เข้าชม 86 คน UPDATE วันที่ 7/12/2017 7:07:39 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin