รับสมัครอาจารย์สาขาวิทย์เทคโนฯ 3 ตำแหน่ง หมดเขต 29 มกราคม 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสงค์รับสมัครอาจารย์ใหม่ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
ปริญญาเอกทางด้าน: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร / หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

  • แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตำแหน่ง
ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ทางด้าน: วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมการผลิต / วิศวกรรมการออกแบบ / การออกแบบผลิตภัณฑ์ / การออกแบบอุตสาหกรรม / หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร คลิก
ใบสมัคร และหน้าเว็บกองการเจ้าหน้าที่ คลิก
ผู้เข้าชม 1728 คน UPDATE วันที่ 2/26/2018 2:39:17 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin