ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิ เจือศิริภักดี

             Asst. Prof. Poom JUASIRIPUKDEE


วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท          M.Sc. in Industrial Sciences (Electromechanical Engineering), KU Leuven, Campus Group T Leuven, Belgium

ปริญญาตรี         B. Eng. (Mechanical Engineering), SIIT, TU, Thailand

 

ชุดวิชาที่รับผิดชอบ

97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

97315  เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม

97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 

ผลงานวิจัย

-          

การตีพิมพ์เผยแพร่ (Journal/Proceedings)

ผลงานประเภทบทความวิชาการ

-

ผลงานประเภทบทความวิจัย

1.     ภูมิ เจือศิริภักดี, "การศึกษาคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมการศึกษาแห่งชาติ", วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม(e-JODIL) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2557

 

การแต่งเอกสารการสอน/ตำรา

1.ภูมิ เจือศิริภักดี, หน่วยรับและหน่วยแสดงผล”, ในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, หน่วยที่ 5, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558

 

ความสนใจ

-               เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในกระบวนการออกแบบ

-               เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในกระบวนการผลิต

-               วิศวกรรมการออกแบบและการผลิต


ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน    กรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2556                ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2555 - ปัจจุบัน    อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้เข้าชม 92 คน UPDATE วันที่ 3/24/2018 8:20:05 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin