พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของสังคม
2. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เข้าชม 1404 คน UPDATE วันที่ 8/25/2015 11:58:18 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin