รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

 

  • วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี  วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526 

- ปริญญาโท MPhil (Printing Technology) West Herts College, England 2534 

- Diploma (Publishing) Watford College, England 2531 

 

  • ชุดวิชาที่รับผิดชอบ

ป.ตรี

- 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ ( กรรมการ คบช.)

- 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ( กรรมการ คบช.)

- 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ ( กรรมการ คบช.)

- 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม ( กรรมการ คบช.)

- 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ประธาน คบช.)

- 97301 วัสดุทางการพิมพ์ ( กรรมการ คบช.- ปิด 59)

- 97318 การออกแบบทางการพิมพ์ ( กรรมการ คบช.)

- 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ ( กรรมการ คบช.)

- 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ ( กรรมการ คบช.)

ป.โท

- 97700 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม (กรรมการและเลขานุการ คบช.)

- 97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร ( กรรมการและบรรณาธิการ)


  • อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Master of Science Program in Industrial Technology)


  • ผลงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง  การวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม

การพิมพ์ ระยะที่ 2 แหล่งทุน  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ปีที่แล้วเสร็จ 2559 

ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง  การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาเทคนิคหลังพิมพ์  

แหล่งทุน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปีที่แล้วเสร็จ 2558 

ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี การพิมพ์  แหล่งทุน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปีที่แล้วเสร็จ 2554 

หัวหน้าโครงการเรื่อง วิจัยติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี รุ่นปีการศึกษา 2551  แหล่งทุน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปีที่แล้วเสร็จ 2553   


  • การตีพิมพ์เผยแพร่ (Journal/Proceedings)

Suppanee Riablershirun and Sunee Poosrimuang. Development of Practical  Activities in Distance Education for Post-press Techniques Course. ASEAN Journal of Open Distance Learning. Vol. 8, No. 2, December 2016.

  • การแต่งเอกสารการสอน/ตำรา

สุณี ภู่สีม่วง. (2558). การจัดโครงการทางอุตสาหกรรม ในแนวการศึกษาชุดวิชาการจัดการและพัฒนา

ระบบการผลิตอุตสาหกรรม. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุณี ภู่สีม่วง.(2558). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในเอกสารการสอน 

        ชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุณี ภู่สีม่วง.(2557). เทคโนโลยีการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์. ในเอกสารการสอนชุดเทคโนโลยีกระบวน

การพิมพ์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุณี ภู่สีม่วง.(2557). เทคโนโลยีการพิมพ์แพด. ในเอกสารการสอนชุดเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์.

       นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุวัฒน์ ตั่งโพธิสุวรรณ, สุณี ภู่สีม่วง.(2557).บรรจุภัณฑ์แก้ว. ในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

        บรรจุภัณฑ์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ, สุณี ภู่สีม่วง, สุวัฒน์ ตั่งโพธิสุวรรณ, พัชทรา มณีสินธุ์. (2556) เซรามิกและแก้วใน

        เอกสารการสอนชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช.

บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์, สุณี ภู่สีม่วง. วัสดุทางการพิมพ์ในงานหลังพิมพ์. (2556) เซรามิกและแก้ว ในเอกสาร

        การสอนชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช.

สุภาวดี ธีรธรรมากร, วิมลศักดิ์ เจริญเบญจวงษ์, สุณี ภู่สีม่วง, อุดม ควรผดุง. แม่พิมพ์พื้นลึกและแม่พิมพ์พื้น

ฉลุ (2556) เซรามิกและแก้ว ในเอกสารการสอนชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์. นนทบุรี

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์, สุณี ภูสีม่วง, ปิยทัสน์ สังขมาลัย. (2556). แม่เหล็กไฟฟ้าและไฟฟ้าเบื้องต้น ใน

เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์. นนทบุรีสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุพจน์ วุฒิโสภณ, สุณี ภู่สีม่วง. (2556) แสง ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์

        และบรรจุภัณฑ์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุณี ภู่สีม่วง.(2555). กลยุทธ์การจัดการการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนสายการผลิต. ในเอกสารการสอนชุด

วิชากลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช.

ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช, สุณี ภู่สีม่วง. (2554). ประเภทของการวางผังโรงงาน. ในเอกสารการสอนชุดวิชา

        การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช.


  • ความสนใจ

Printing Technology,  Hologram, Lenticular, Security Printing, Pad printing, 3D Technology


  • อื่นๆ

 

 

ผู้เข้าชม 122 คน UPDATE วันที่ 9/13/2017 2:33:23 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin