รายงานการศึกษา/การประเมินตนเอง

 รายงานการศึกษา/ประเมินตนเอง
 • รายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ปี 2544
 • รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2545
 • รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2548
 • รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ต.ค.48-30 ก.ย.49)
 • รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2550 (1 ก.ค.50-30 มิ.ย.51)
 • รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551 (1 ก.ค.51-30 มิ.ย.52)
 • รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2552 (1 ก.ค.52-30 มิ.ย.53) [ คำนำ | ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 | ส่วนที่ 3 ]
 • รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553 (1 ก.ค.53-30 มิ.ย.54) [ คำนำ | ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 | ส่วนที่ 3 ] 
 • รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554 (1 ก.ค.54-30 มิ.ย.55) [ คำนำ | ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 | ส่วนที่ 3 ]
 • รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 (1 ก.ย.58-31 ส.ค.59) [ คำนำ | ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 | ส่วนที่ 3 ]
 • รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ตามระบบ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2559 (1 ก.ย.59-31 ส.ค.60)
           [ คำนำ | ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 | ส่วนที่ 3 | ส่วนที่ 4 | คะแนนประเมินตนเอง | ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจากคณะกรรมการประจำสาขาวิชาฯ ]

   รายงานผลการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพการศึกษา
 • รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2544
 • รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2545
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2549
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2550
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 • ผู้เข้าชม 149 คน UPDATE วันที่ 4/27/2018 3:25:47 PM

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
   และ
  Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย
   คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
   All rights reserved.


  admin