ภาพ การสัมมนาฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน

โครงบริการสังคม การพัฒนาฉลากบรรจุภัณฑ์ 18-19 กรกฎาคม 2558 ณ มสธ.
ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ได้ฉลากบรรจุภัณฑ์ใหม่ นำกลับไปใช้งานได้จริง 
IMG_2400.JPG IMG_2445.JPG IMG_2417.JPG IMG_2446.JPG
IMG_2529.JPG IMG_2364.JPG
IMG_2479.JPG IMG_2489.JPG
IMG_2523.JPG IMG_2508.JPG

ผู้เข้าชม 53 คน UPDATE วันที่ 8/31/2015 7:08:32 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin