การประชุมวิจัยระดับชาติ ที่ มสธ. 8 พค. 63

มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 เรื่อง "การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ" ในวันศุกร์ที่ 8 พค. 63 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เปิดรับบทความในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มการศึกษา
ติดตามรายละเอียดการประชุม คลิก

ข่าววิจัย กรรณ์.JPG
ผู้เข้าชม 151 คน UPDATE วันที่ 12/27/2019 4:24:56 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin