รายละเอียดชุดวิชา 99701

คำอธิบายชุดวิชา

99701  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์                                                                  6(14-2-0-2)

            Electronic Business and Applications                                                        

           

            คำอธิบายชุดวิชา                                                                                           

            แนวคิดและหลักการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย กลยุทธ์ แบบจำลอง โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การออกแบบ  การพัฒนา  และการประยุกต์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การวางแผนทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resources Planning) โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน (Logistic and Supply Chain) การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ระบบการทำธุรกรรมแบบน่าเชื่อถือ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) รูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business Model --- B2B, B2C, C2C) การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business Marketing) การค้าผ่านโมบาย (Mobile Commerce) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ความปลอดภัยธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกรณีศึกษา


อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รศ.จีราภรณ์ สุธรรมสภา


รายชื่อผู้เข้าสัมมนาเสริม ภาคการศึกษา 1/2558 (Update 26 สค 58)  ผู้ใดไม่สามารถเข้าอบรมในรอบดังกล่าว ให้แนบหลักฐานความจำเป็น เช่น คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ แล้วเมลมาที่คุณวันเพ็ญ หรือ อ.ดร.วฤษาย์ [walisarแอดgmail.com] หรือ รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา [msasscheแอดyahoo.com]


1440576350785.jpg

ผู้เข้าชม 141 คน UPDATE วันที่ 8/26/2015 3:26:54 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin