รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถานศึกษา

พ.ศ.

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2537

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2525

 ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

หลักสูตร

สถานศึกษา/องค์กร

พ.ศ.

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ Shizuoka University of Art and Culture (SUAC)

เมือง Hamamatsu ประเทศญี่ปุ่น

12 - 25 พ.ค. 2558

สัมนาวิชาการ Advancing Open and Distance Learning: Research and Practices

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

28 - 31 ต.ค. 2557

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 17

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

สถาบันพระปกเกล้า

มิ.ย. 2556 – ก.พ. 2557

การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย   (นบม.) รุ่นที่ 23

สำนักงานคณะกรรมการ         การอุดมศึกษา

18 เม.ย. – 2 มิ.ย. 2554

โครงการความร่วมมือพัฒนาคณาจารย์ทางด้าน Enterprise Software

ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

28 ก.ย. – 2 พ.ย. 2550

การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Augusta Technical Institute  รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

22 ส.ค. – 20 ก.ย. 2539

สัมมนาวิชาการคอมพิวเตอร์

Carnegie Mellon University, Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา

12 – 17 ส.ค. 2539

ประสบการณ์การทำงาน

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

พ.ศ.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประธานกรรมการ

16 มี.ค.2558 – 15 มี.ค. 2560

สำนักงานอธิการบดี                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา

28 ก.พ. 2556 15 มี.ค. 2558

สำนักทะเบียนและวัดผล              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการ

28 ก.พ. 2552 28 ก.พ. 2556

สำนักทะเบียนและวัดผล              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รักษาการผู้อำนวยการ

2 – 27 ก.พ. 2552

สำนักงานอธิการบดี                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยอธิการบดี

1 ต.ค. 2551 2 มี.ค. 2552

สำนักคอมพิวเตอร์                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการ

9 ก.ย. 2547 30 เม.ย. 2550

สำนักคอมพิวเตอร์                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล

17 มี.ค. – 8 ก.ย. 2538

 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

·         ประสบการณ์ด้านการเขียนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

(1) “แผนภาพคลาส ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 7 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558

(2) “ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมทิกแทกโทในเอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง หน่วยที่ 15 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557

(3) “ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการกระแสงานในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 7 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555

(4) “การจัดการกระแสงานในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 6 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555

(5) “บทบาทและการใช้ระบบสารสนเทศในสำนักงานอัตโนมัติในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 2 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555

(6) คำสั่งการเลือกในภาษาจาวาในเอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรม หน่วยที่ 7 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554

(7) ภาษาจาวาในเอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรม หน่วยที่ 5 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554

(8) เทคโนโลยีการจัดการความรู้ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ หน่วยที่ 9 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554

(9) การบริหารต้นทุนในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโครงการด้านเทคโนโยีสารสนเทศ หน่วยที่ 5 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553

(10) เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสินค้าคงคลังในเอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม (ฉบับปรับปรุง) หน่วยที่ 4 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549

(11) “SQL: ภาษาในการจัดการฐานข้อมูลนนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548

(12) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 11 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย-สุโขทัยธรรมาธิราช 2548

(13) การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 4 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช 2548

(14) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ หน่วยที่ 2 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

(15) ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับการตลาด หน่วยที่ 7 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

(16) ภาษาเอสคิวแอลในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล หน่วยที่ 5 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

(17) การออกแบบระบบสารสนเทศในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หน่วยที่ 8 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

(18) วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หน่วยที่ 2 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

(19) การประมวลผลกราฟฟิกในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติ หน่วยที่ 5 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543

·         ประสบการณ์ด้านการวิจัยและโครงการ

(1) หัวหน้าโครงการ “โครงการที่ปรึกษาการจัดการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET)” ปีการศึกษา 2554

(2) หัวหน้าโครงการ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (Network and Computer Security Specialist: NCS) ระดับที่ 1  2 และ 3” กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2552

(3) หัวหน้าโครงการ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างมาตรฐานบุคลากรด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ICT ระยะที่ 2” กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2551  ประกอบด้วย

      (3.1) การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA) เรื่องมาตรฐานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (Network and Computer Security Specialist: NCS)

      (3.2) การจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้าน ICT จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับผู้บริหารระดับกลาง และระดับผู้บริหารระดับสูง

      (3.3) การจัดทำกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT จำนวน 2 มาตรฐาน ได้แก่ ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) และนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

      (3.4) โครงการนำร่องทดสอบมาตรฐานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (Network and Computer Security Specialist: NCS) ระดับที่ 1  2 และ 3

(4) หัวหน้าโครงการ “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย-สุโขทัยธรรมาธิราช ระยะที่ 2” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2551

(5) หัวหน้าโครงการ “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย-สุโขทัยธรรมาธิราช ระยะที่ 1” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2550

(6) หัวหน้าโครงการ “โครงการพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลตามแผนและโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในระดับพื้นที่” จังหวัดนนทบุรี  2549

(7) หัวหน้าโครงการ “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ” จังหวัดนนทบุรี  2549

(8) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม วิชาเอกเทคโนโลยีระบบสื่อสาร (2 ปีต่อเนื่อง)” มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช  2545

(9) ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 2544

(10) ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “การผลิตเอกสารชุดวิชาและสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาระบบฐานข้อมูลของทบวงมหาวิทยาลัย (UNINET)” 2544

·       ประสบการณ์ด้านการเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ระดับชาติ

(1) กรรมการ ในคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี 2550 ถึงปัจจุบัน

          (2) ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 2552 2558

          (3) อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 2551 2558

          (4) คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2551-2554

ผู้เข้าชม 126 คน UPDATE วันที่ 7/12/2017 6:46:42 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin