ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร

          Asst. Prof. SRISIT CHIANRABUTRA, Ph.D.

 E-mail: srisit.chi@stou.ac.th, Tel:02-504-8287

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก        Ph.D. (Engineering Sciences), University of Southampton, United Kingdom

ปริญญาโท         วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ปริญญาตรี         วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเทศไทย

.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประเภท ภาคีสมาชิก หมายเลข ภก.15845

ประกาศนียบัตร

- Value Engineering (Technology Promotion Association – SANNO Institute of Management)
- Total Quality Management Facilitator (Technology Promotion Institute)
- Need Analysis for HRD and Training Development (National Institute of Development Administration)
- Mini MBA in Marketing (University of the Thai Chamber of Commerce)
- Productivity Improvement Techniques for Supervisor and Engineer (Thailand Productivity Institute)
- Total Productive Maintenance (Thailand Productivity Institute)
- Rubber Technology (National Science and Technology Development Agency)
- Cybertools for Research (National Science and Technology Development Agency)
- Introduction to Sustainable Product Design (National Science and Technology Development Agency)

ชุดวิชาที่รับผิดชอบ

- 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต
- 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
- 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
- 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
- 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ผลงานวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย       โครงการ “พัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วน Damper Gear ด้วยคอมพิวเตอร์” สถาบันยานยนต์ และ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด  ก.ค. 46 – พ.ย. 4(255,000บาท)

ผู้ร่วมวิจัย       โครงการ “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบวิเคราะห์และผลิตโครงสร้างรถแข่งแบบโครงถัก” สถาบันยานยนต์ และ บริษัท เอม เรซซิ่ง โปรเจ็ค จำกัด พ.ย. 46 – ก.ค. 47 (595,000 บาท)

ผู้ร่วมวิจัย       โครงการ “พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ ปรับปรุงแบบและเทคนิคการผลิตลาย ดอกยางสำหรับยางอัดดอก” สถาบันยานยนต์ และ หจก. บำรุงยาง พ.ค. 47 – ก.ย. 47 (595,000 บาท)

ผู้ร่วมวิจัย       โครงการ “การออกแบบหมวกนิรภัยและแม่พิมพ์หมวกนิรภัยสำหรับเด็กมาตรฐาน มอก.” สถาบันยานยนต์ และ บริษัท เอส เค โพลิเมอร์ จำกัด ม.ค. 47 –  มิ.ย. 47 (600,000 บาท)

ผู้ร่วมวิจัย       โครงการ “การพัฒนาความสามารถในการออกแบบและวิเคราะห์ถังบรรจุของเหลวสำหรับรถบรรทุก” สถาบันยานยนต์ และ บริษัท ไฮล์ เอเชีย จำกัด  มิ.ย. 47 – ก.ย. 47 (600,000บาท)

ผู้ร่วมวิจัย       โครงการ “ศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap) ของชาติ กรณีศึกษาชุดโครงการวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ อุตสาหกรรม ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีการจัดการของเสีย” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เม.ย. 48 – ก.ย. 48 (600,000 บาท)

ผู้ร่วมวิจัย       โครงการ “การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มรับซื้อน้ำยางของเกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 การจัดสร้างเครื่องมือและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ก.48 - ธ.ค. 48 (100,000 บาท)

ผู้ร่วมวิจัย       โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบทประจำปีงบประมาณ 2548 “โครงการเครื่องกรีดยาง” สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เม.ย. 48 – พ.ค. 49 (202,800 บาท)

ผู้ร่วมวิจัย       โครงการ “การศึกษาความเข้าใจด้านคุณภาพและเทคนิคด้านคุณภาพที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมของคนไทย กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.ค. 49 ก.ย. 50 (83,800 บาท)

ผู้ร่วมวิจัย       โครงการ “การนำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.49 - ก.ย. 50 (49,600 บาท)

ผู้ร่วมวิจัย       โครงการ “การนำเทคนิคทางการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามาประยุกต์ใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.49 ก.ย. 50 (49,600 บาท)

ผู้ร่วมวิจัย       โครงการ “ฟังก์ชันช่วยทำงานสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์อัดยางบนซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เม.. 50 - ต.ค. 5(636,200 บาท)

ผู้ร่วมวิจัย       โครงการ "พัฒนาสร้างเครื่องคัดแยกมะขามปนเปื้อนอัตโนมัติด้วยระบบรังสียูวีและการวิเคราะห์ภาพถ่าย" สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) 2559 - 2560 

การตีพิมพ์เผยแพร่ (Journal/Proceedings)

ผลงานประเภทบทความวิชาการ

1.       ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, "รีโทรฟิต (Retrofit) ทางเลือกของอุตสาหกรรมไทยยุคนี้”, วารสารอินดัสเตรียลรีวิว     ฉบับที่ 70 เดือนพฤษภาคม 2543

2.       ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, "การใช้ลำแสงเลเซอร์ในการตรวจวัดเครื่องจักรและอุปกรณ์”, วารสารอินดัสเตรียรีวิว   ฉบับที่ 73 เดือนกรกฎาคม 2543

3.       ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, "จุดที่มักผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี”, วารสารแมคานิเคิลเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2544

4.       ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, "ความผิดพลาดที่มักพบเมื่อใช้ CAD/CAM มาช่วยในการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี”, วารสารแมคานิเคิลเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2544

5.       ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, "การตัดสินใจเลือกเครื่องจักรกลซีเอ็นซี”, วารสารแมคานิเคิลเทคโนโลยี ฉบับที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2545

6.       ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, "การใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีอย่างคุ้มค่าได้อย่างไร”, วารสารแมคานิเคิลเทคโนโลยี ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2545

7.       ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, "กฎแห่งความปลอดภัย ในการใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซี”, วารสารแมคานิเคิลเทคโนโลยี ฉบับที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2545

8.       ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร,  "การออกแบบผังโรงงานฉีดพลาสติก”, วารสารแม่พิมพ์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 15 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2546

ผลงานประเภทบทความวิจัย

1.      Chianrabutra S., Wongsto A. and Sirithanapipat T., “Balancing gate and Runner Systems for a  Family Mold Using CAE Tools”, ME-NETT#18 National Conference, Khon Kan, Thailand, 2004

2.      ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ สุชาดา เหรียญโมรา ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร และ จตุพล พึ่งยนต์, การศึกษาวิธีสร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีวิศวกรรมย้อนรอยโดยใช้อุปกรณ์เก็บค่าพิกัดสามมิติระบบแสงเลเซอร์ The 3rd PSU-Engineering Conference (PEC-3), Songkhla, Thailand, 2004

3.       ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ ชนะ รักษ์ศิริ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร และ ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, วิศวกรรมย้อนรอยในงานสร้างแบบกังหันกำลังสามมิติ, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19, สงขลา, ประเทศไทย, 2548

4.       Supapan Chaiprapat, Pichet Trakarnchaisiri, Srisit Chianrabutra, Tidaporn Tongrueng, and Charnwit Leelawattanakiet., “A computerized approach to feature-based process planning in furniture manufacturing” , IE Network Conference, Bangkok, Thailand, 2005

5.       ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ ภัคธร สงวนสิน ชนะ รักษ์ศิริ คุณยุต เอี่ยมสะอาด และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, การศึกษาความสามารถในการถูกตัดเฉือนของยางโดยกระบวนการกัดและการกลึง, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20, จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย, 2549

6.      Runchana Sinthavalai and Srisit Chianrabutra, “The Integrated Model Combining Knowledge Management and Quality Management Concepts”, The 11th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications and Practice, Nagoya, Japan, 2006

7.       ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล ดร.รัญชนา สินธวาลัย และ นายศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, “A Case Study of Applying the Concept of Customer Relationship Management to the Stakeholders of Department of Industrial Engineering”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย, 2550

8.       ดร.รัญชนา สินธวาลัย ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล และ นายศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, “การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อสร้างหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย, 2550

9.       นายศรีสิทธิ์ เจียรบุตร ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล และ ดร.รัญชนา สินธวาลัย,การนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลกระทบมาปรับปรุงกระบวนการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ” , การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย, 2550

10.    นายชุกรี แดสา ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ และ นายศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, “ระบบการออกแบบแม่พิมพ์อัดสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย, 2550

11.    Runchana Sinthavalai, Napisaporn Memongkol and Srisit Chianrabutra, “Integrating KM in CRM Practice: A Case Study in Higher Education”, The 5th  International Conference on Quality and Reliability, Chiang Mai, Thailand, 2007

12.    Runchana Sinthavalai, Napisaporn Memongkol and Srisit Chianrabutra, “Quality Culture and Practice: Japanese and Western Owned Firm with Thai Affiliations”, The 5th  International Conference on Quality and Reliability, Chiang Mai, Thailand, 2007

13.    Vaezi, Mohammad, Srisit Chianrabutra, Brian Mellor, and Shoufeng Yang, "Multiple material additive manufacturing–Part 1: a review: This review paper covers a decade of research on multiple material additive manufacturing technologies which can produce complex geometry parts with different materials", Virtual and Physical Prototyping , 2013

14.    Srisit Chianrabutra, Brian Mellor, and Shoufeng Yang, "A Dry Powder Material Delivery Device for Multiple Material Additive Manufacturing", Solid Freeform Fabrication Symposium Proceedings The University of Texas at Austin, United State of America, 2014

15.  Ramil Kesvarakul, Chamaporn Chianrabutra and Srisit Chianrabutra. “Baby Shrimp Counting via Automated Image Processing.”, Proceedings of the 9th International Conference on Machine Learning and Computing, ICMLC, 2017

16. กนกวรรณ สืบสาย และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, "การลดปริมาณชิ้นงานที่ถูกปฏิเสธด้วยเครื่องมือคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดอุบลราชธานี, ประเทศไทย, 2561

17. THASANA, Wiroj, and Srisit CHIANRABUTRA. "A comparison between simulation and experiment of virtual machining in CNC turning machine considering kinematic motion deviations, tool wear and workpiece deflection errors." Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing 13.1 (2019): JAMDSM0009-JAMDSM0009.

18. ธัชพล กุลชาติวิจิตร, ชมาพร เจียรบุตร, ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, ณัฐพงศ์ มณีอินทร์, วัชรพงษ์ พึ่งพา และเสฎฐวุฒิ เรืองแสง, "การศึกษาวัสดุขั้วแอโนดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากจุลินทรีย์ KU-EGAT13", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย, จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย, 2562


การแต่งเอกสารการสอน/ตำรา

1.      ศรีสิทธิ์ เจียรบุตรเอกสารการสอนชุดวิชา 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตหน่วยที่ 2 แบบวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 3/2554

2.       ศรีสิทธิ์ เจียรบุตรเอกสารการสอนชุดวิชา 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตหน่วยที่ 11 การตัดเฉือนแบบพิเศษสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 3/2554

3.       ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร และสุภาพรรณ ไชยประพัทธ์เอกสารการสอนชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตหน่วยที่ 10 เทคโนโลยีการจัดกลุ่มและคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 3/2554

4.       ศรีสิทธิ์ เจียรบุตรเอกสารการสอนชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตหน่วยที่ 12 เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 3/2554

5.       ศรีสิทธิ์ เจียรบุตรเอกสารการสอนชุดวิชา 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม,  หน่วยที่ 1 วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1/2554

6.   ศรีสิทธิ์ เจียรบุตรเอกสารการสอนชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (ปรับปรุงครั้งที่ 1), หน่วยที่ 14 เทคโนโลยีการผลิตด้วยวิธีเพิ่มเนื้อวัสดุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1/2560 

7.   ไมตรี วสันติวงศ์ และศรีสิทธิ์ เจียรบุตรเอกสารการสอนชุดวิชา 32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน (ปรับปรุงครั้งที่ 2), หน่วยที่ 8 กลยุทธ์การดำเนินงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1/2560

8.   ชุมพร คูร์พิพัฒน์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช และศรีสิทธิ์ เจียรบุตรเอกสารการสอนชุดวิชา 32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน (ปรับปรุงครั้งที่ 2), หน่วยที่ 9 ระบบการผลิตและการบริการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1/2560

9.   เธียรไชย จิตต์แจ้ง และศรีสิทธิ์ เจียรบุตรเอกสารการสอนชุดวิชา 32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน (ปรับปรุงครั้งที่ 2), หน่วยที่ 15 การบำรุงรักษา,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1/2560

10.  ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน สิทธิชัย รัชยศโยธิน และศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, เอกสารการสอนชุดวิชา 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ) หน่วยที่ 8 ระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1/2561

       ความสนใจ

  •  เทคโนโลยีการผลิตด้วยวิธีเพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing/Rapid Manufacturing/3D Printing Technology)
  • เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing Technology)
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในกระบวนการผลิต (CAD/CAE/CAM Technology)
  • วิศวกรรมการออกแบบและการผลิต (Design and Manufacturing Engineering)
  • วิศวกรรมการเพิ่มผลิตภาพและการปรับปรุงกระบวนการ (Productivity Engineering and Process Improvement)
  •  การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operation Management)

ประสบการณ์ทำงาน

2560 - ปัจจุบัน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมการผลิต) ประจำแขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

2559 - 2560       อาจารย์ประจำแขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

2553 - 2557       ผู้ช่วยสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ

2550 - 2552       อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

2548 - 2550       อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2540 - 2548       วิศวกร/หัวหน้าฝ่ายบริการเทคนิคและอบรมสัมมนา/หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสากรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผู้เข้าชม 155 คน UPDATE วันที่ 10/16/2019 6:31:07 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin