• แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี (พ.ศ.2553-2557)
 • แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี (พ.ศ.2554-2558)

 • แผนการจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 • แผนการจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 • แผนการจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 • ผู้เข้าชม 1143 คน UPDATE วันที่ 5/31/2012 12:17:27 PM

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
   และ
  Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย
   คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
   All rights reserved.


  admin