ภาพกิจกรรม ปริญญาโท INT รุ่น 1

การปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ปริญญาโท เทคโนโลีอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2558 ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสหากรรม

IMG_3351.JPGIMG_3344.JPG
IMG_3358.JPGIMG_3391.JPG 


ผู้เข้าชม 114 คน UPDATE วันที่ 9/21/2016 11:38:50 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin