รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์


         Assoc. Prof. Dr. VIPA JAROENPUNTARUK

วุฒิการศึกษา

  • สถิติศาสตร์บัณฑิต (การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  •  Ph.D (Computer Science) Illinois Institute of Technology, U.S.A.
ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สถานที่ทำงาน:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02 504 7014

ประสบการณ์ด้านการวิจัย (หรือความชำนาญ) เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการได้รับทุน
1) ทุน UNESCO เรื่อง “E-Campus Asia ” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ UNESCO ในการพัฒนาแบบจำลองของ Virtual University สำหรับประเทศในลุ่มน้ำโขง (กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ.2546

2) ทุนวิจัย International Federation of Library Association and Institutions ในส่วนของ Advancement of Librarianship Programme; IFLA-ALP (พ.ศ.2544-2546) เรื่อง The Development of Self-Training Package for Information Retrieval using Distance Education Approach

3) ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
  • เรื่อง การพัฒนาบทเรียน E-Learning เพื่อการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2549-2550
  • เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง ชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล” งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2551
  • เรื่อง ศูนย์ความรู้เพื่อบริการสังคม งบประมาณแผ่นดินพ.ศ. 2551
  • เรื่อง ศูนย์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษาของไทย งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2555
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ : -

บทความวิชาการที่เผยแพร่
 
1. Jaroenpuntaruk, Vipa (2014). “Skill development in business intelligence for ICT graduate program in ODL: A case of STOU”, The 28th Annual Conference of the Asian Associations of Open Universities, 28th - 31st October 2014, Hong Kong, China.

2. Jaroenpuntaruk, Vipa (2014). “STOU Open Educational Resources for Lifelong Learning”, 2nd Regional Symposium on Open Educational Resources: Beyond Advocacy, Research and Policy, 24th – 27th June 2014, Wawasan Open University, Penang, Malaysia.

3. Jaroenpuntaruk, Vipa (2012). “ICT Programme at a Distance and Online for GMSVU” The 26th AAOU (Annual Conference of the Asian Associations of Open Universities), 18-20 October 2012, Chiba, Japan.
ผู้เข้าชม 101 คน UPDATE วันที่ 3/7/2016 4:05:57 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin