พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  pakamas.jpg

สวัสดีค่ะ นักศึกษาและผู้สนใจ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ หน้าเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ที่สาขาวิชาดำเนินการ

ในปัจจุบันนี้สาขาวิชาได้เปิดสอนทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ใน 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาศัยการเรียนการสอนทางไกล ที่ใช้ระบบชุดวิชาผ่านสื่อการสอนทางไกล อันประกอบด้วยเอกสารการสอนหรือประมวลสาระ ปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ และสื่อเสริม ทั้งที่ผ่านเครือข่าย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุโทรทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง การเรียนการสอน e-learning ทั้งผ่านเครือข่าย online และ offline คือ CD มัลติมีเดียประจำชุดวิชา รายการ DVD ประจำชุดวิชา และ CD เสียงประจำชุดวิชา

ขอบคุณสำหรับนักศึกษาที่ตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อ และขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และสำหรับผู้สนใจที่ยังไม่ตัดสินใจก็ขอเชิญชวนสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของสาขาวิชา ทั้งนี้ท่านคงต้องเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายว่าท่านต้องการศึกษาต่อหรือไม่ หรือตัดสินใจเข้าศึกษาด้วยเหตุผลใด ประเด็นสำคัญเมื่อเข้าศึกษาต่อแล้ว ต้องมีความอดทน จัดสรรเวลา และต้องอาศัยทักษะการอ่านเป็นอันดับแรก สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ ตลอดจนพัฒนาทักษะการคำนวณ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ และสามารถใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีได้

สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมาย และหวังว่าจะช่วยให้ผู้สนใจได้ข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจ

 

 

รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 2627 คน UPDATE วันที่ 6/26/2019 5:47:57 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin