พบประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Waranya photo.jpg

สวัสดีคะ นักศึกษาและผู้สนใจ

ขอยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคะ หน้าเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆที่สาขาวิชาดำเนินการ

ในปัจจุบันนี้สาขาวิชาได้เปิดสอนทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ใน 2 แขนงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาศัยการเรียนการสอนทางไกล ที่ใช้ระบบชุดวิชาผ่านสื่อการสอนทางไกล อันประกอบด้วยเอกสารการสอนหรือประมวลสาระ ปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆและสื่อเสริมทั้งที่ผ่านเครือข่าย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุโทรทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง การเรียนการสอน e-learning ทั้งผ่านภาพเครือข่าย online และ offline คือ CD มัลติมีเดียประจำชุดวิชา รายการ DVD ประจำชุดวิชา และ CD เสียงประจำชุดวิชา

ขอบคุณสำหรับนักศึกษาที่ตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อและขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และสำหรับผู้สนใจที่ยังไม่ตัดสินใจก็ขอเชิญชวนสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของสาขาวิชา ทั้งนี้ท่านคงต้องเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายว่าท่านต้องการศึกษาต่อหรือไม่ หรือด้วยเหตุผลได้ ประเด็นสำคัญเมื่อเข้าศึกษาต่อแล้ว ต้องมีความอดทน จัดสรรเวลา และต้องอาศัยทักษะการอ่านเป็นอันดับแรก สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ ตลอดจนทักษะการคำนวณ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีได้

สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมายและหวังว่าจะช่วยให้ผู้สนใจได้ข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจ

 

 

รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณวัณฒน์

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 1613 คน UPDATE วันที่ 5/10/2017 6:56:56 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin