พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Profile_Sitthichai.JPG

  

ขอต้อนรับนักศึกษาและผู้สนใจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แห่งนี้ สถาบันแห่งนี้พร้อมที่จะนำวิทยาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สารสนเทศและการสื่อสาร สู่ผู้สนใจในหลากหลายช่องทาง โดยเน้นการเข้าถึงในรูปแบบทางไกลและออนไลน์ ได้แก่ เอกสารการสอน สื่อเคลื่อนไหว ช่องทางการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการบริการสังคมรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของทุกภาคส่วน นอกจากนี้บุคลากรของสาขาวิชายังเป็นผู้ที่มีทักษะหลายด้าน ได้แก่ วิชาชีพเชิงปฏิบัติการ เชิงองค์ความรู้ รวมถึงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาขาวิชาเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการเรียนการสอนทางไกลในระดับอุดมศึกษาได้สมบูรณ์แบบที่สุด สุดท้ายผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาขาวิชาจะสร้างความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดี

 

 

ดร. สิทธิชัย รัชยศโยธิน

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 147 คน UPDATE วันที่ 11/26/2019 6:58:30 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin