รายละเอียดชุดวิชา 99704

99704    คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ (6 หน่วยกิต) 
              Data Warehouse, Data Mining and Business Intelligence 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให ้มีความรู้ความเข ้าใจในหลักการและทฤษฎีด ้านคลังข ้อมูล เหมืองข ้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ 
2. เพื่อให ้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะได ้ 

คําอธิบายชุดวิชา หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับวิศวกรรมข ้อมูล คลังข ้อมูล เหมืองข ้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ กระบวนการ วิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online Analytical Processing; OLAP) เครื่องมือ เทคนิค และการประยุกต์งานที่เกี่ยวกับ คลังข ้อมูล เหมืองข ้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ เหมืองข ้อมูลเว็บ รวมทั้งกรณีศึกษา

ผู้รับผิดชอบ 
รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
ผู้เข้าชม 135 คน UPDATE วันที่ 8/23/2015 12:00:12 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin