นักศึกษา/ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับปริญญาตรี

 :: รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม
รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม
รุ่นที่ปีการศึกษาปริญญาชื่อ - นามสกุล
182542ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นายชัยชนะ เตชะวัชรเทพ
202544ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นายทศพล ฤทธิเดชรัตน์
212545ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นางสาวลินดา ตู้ทรัพย์ประเสริฐ
222546ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับสอง
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นายอิสระ อมรกิจบำรุง

นางสาวจิตตินันท์ คุณสวัสดิ์
232547ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับสอง
ว่าที่ร้อยตรี สุรเดช มินิ
242548ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นายไวโรจน์ รุกขภิบาล
292553ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการพิมพ์)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นายพิวัส สุขณียุทธ
312555ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
(เกียรตินิยมอันดับสอง
นายจักรกฤษณ์ สุวชิรัตน์
332557ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เกียรตินิยมอันดับสอง
นายธิติ
นาย

:: รายชื่อบัณฑิตดีเด่น
บัณฑิตดีเด่น
รหัสนักศึกษาชื่อ - นามสกุลวิชาเอกรายละเอียด
4596007486นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจสอบได้อันดับที่ 1 ในการสอบแข่งขันเข้าบรรจุรับราชการครู ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ครั้งที่ 1/2548
-นายกวินท์ พินจำรัสเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจรางวัลหนึ่งแสนครูดี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้เข้าชม 2588 คน UPDATE วันที่ 11/7/2016 8:45:41 PM





ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin