นักศึกษา/ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับปริญญาตรี

 :: รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม
รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม
รุ่นที่ปีการศึกษาปริญญาชื่อ - นามสกุล
182542ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นายชัยชนะ เตชะวัชรเทพ
202544ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นายทศพล ฤทธิเดชรัตน์
212545ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นางสาวลินดา ตู้ทรัพย์ประเสริฐ
222546ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับสอง
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นายอิสระ อมรกิจบำรุง

นางสาวจิตตินันท์ คุณสวัสดิ์
232547ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับสอง
ว่าที่ร้อยตรี สุรเดช มินิ
242548ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นายไวโรจน์ รุกขภิบาล
292553ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการพิมพ์)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นายพิวัส สุขณียุทธ
312555ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นายจักรกฤษณ์ สุวชิรัตน์
332557ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เกียรตินิยมอันดับสอง
นายธิติ กฤษณะกุล
นาย
352559ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นางสาวฐิติภรณ์ ชัยพัฒนาวรรณ
362560ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นายวีระชัย เลิศวงศ์ไชย

:: รายชื่อบัณฑิตดีเด่น
บัณฑิตดีเด่น
รหัสนักศึกษาชื่อ - นามสกุลวิชาเอกรายละเอียด
4596007486นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจสอบได้อันดับที่ 1 ในการสอบแข่งขันเข้าบรรจุรับราชการครู ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ครั้งที่ 1/2548
-นายกวินท์ พินจำรัสเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจรางวัลหนึ่งแสนครูดี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

-นายธีรยุทธ กลั่นน้ำเค็มเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-นายคมเพชร โพธิปัสสาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-นายกุลเทพ จิรลักข์เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-นายวิทยา พรพัชรพงศ์เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-นายรชานนท์  ศรีสวัสดิ์วงศ์เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้เข้าชม 181 คน UPDATE วันที่ 10/9/2018 4:50:26 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin