รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

วุฒิการศึกษา

 

- ปริญญาตรี  วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 

- ปริญญาโท MPhil (Printing Technology) West Herts College, England 2535 

- Distance Education   International Training Institue, Australia, 2527

- Diploma (Publishing) Watford College, England, 2531 

 

ชุดวิชาที่รับผิดชอบ

 

ป.ตรี

- 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ( กรรมการ คบช.)

- 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ( กรรมการ คบช.)

- 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ ( กรรมการ คบช.)

- 97406  เทคนิคหลังพิมพ์ ( กรรมการ คบช.)

- 97410  การจัดการธุรกิจการพิมพ์ ( กรรมการ คบช.)

- 97432 ประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ( ประธานกรรมการ คบช.)

ป.โท

- 97701 สถิติและระเบียบวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ประธานกรรมการ)

- 97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ( กรรมการและบรรณาธิการ)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Master of Science Program in Industrial Technology)

 

ผลงานวิจัย

 

หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  การวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ระยะที่ 2 แหล่งทุน  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ปีที่แล้วเสร็จ 2559 

 

การแต่งเอกสารการสอน/ตำรา

 

           (1) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2558) “เทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ในประมวลสาระชุดวิชาระบบการผลิต

บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

(2) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2557) “เทคโนโลยีระบบการพิมพ์ออฟเซตไร้น้ำ ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

(3) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2557) เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลในงานพิมพ์ตามต้องการในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยี

กระบวนการพิมพ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 (4)ผกามาศ ผจญแกล้ว (2556) “น้ำยาเคมีในการพิมพ์ ในเอกสารการสอนชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

          (5) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2555) “บรรจุภัณฑ์กระดาษ ในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(6) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2555)  “การควบคุมคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

          (7) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2555)  “การบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(8) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2553) การควบคุมคุณภาพการพิมพ์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง)   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(9) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2553) การจัดการวัสดุและการจัดการคลังสินค้า” ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทางการผลิตและ

การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(10) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2553)  “ การออกแบบงาน มาตรฐานสภาพการทำงาน และการวัดงาน” ในเอกสารการสอนชุดวิชา

การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

            (11) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2553) ผลิตภัณฑ์ทางการพิมพ์และเทคโนโลยีการผลิต” ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการ

ทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(12)  ผกามาศ ผจญแกล้ว (2553) บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  ในหนังสือวันการพิมพ์ไทย 3 มิถุนายน 2553

          (13)  ผกามาศ ผจญแกล้ว (2552) โฟโตเคมีในเอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(14) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2550) คุณภาพกระดาษตามมาตรฐานการพิมพ์ ISO 12647-2”  ในหนังสือวันการพิมพ์ไทย

3 มิถุนายน 2550

(15) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2550) คุณภาพการพิมพ์ออฟเซตตาม ISO 12647-2 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(16)  ผกามาศ ผจญแกล้ว (2549) “การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ด้วยระบบการจัดการสี ในเอกสารการสอนชุดวิชา

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์(ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(17) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2549) “การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ด้วยมาตรฐานการพิมพ์ ในเอกสารการสอนชุดวิชา

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์(ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(18) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2549) “การผลิตน้ำหนักสีภาพ ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(19) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2549) “SMS to printers” ในหนังสือวันการพิมพ์ไทย 3 มิถุนายน 2549

(20) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2547) “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ออฟเซตจากงาน DRUPA 2004” ในหนังสือวันการพิมพ์ไทย

3 มิถุนายน 2547 หน้า 77-80

(21)  ผกามาศ ผจญแกล้ว (2546) “ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการผลิตสารสนเทศ”  ในประมวลสาระชุดวิชา สัมมนาการจัดการ

สารสนเทศ หน่วยที่ 6  บัณทิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

(22) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2545) “สถานภาพโรงพิมพ์ไทยในปี 2544 ในหนังสือวันการพิมพ์ไทย  3 มิถุนายน 2545  

(23) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2542) “การพิมพ์ระบบพ่นหมึก”  ในเอกสารการสอนชุดวิชากระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุ

ลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(24) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2540) “การผลิตภาพสกรีน”  ในเอกสารการสอนรายวิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพเตรียมการพิมพ์สำหรับช่างปฏิบัติการเรียงพิมพ์ 2  ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(25) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2540) “เทคโนโลยีการพิมพ์ผลออก”  ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(26) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2540)  “เทคโนโลยีการทำปรู๊ฟ”  ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(27) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2540)  “การวางแผนและควบคุมการผลิตงานพิมพ์”  ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทางการผลิต

และการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(28) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2539)  “การประเมินและควบคุมคุณภาพของการถ่ายภาพงานพิมพ์”  ในเอกสารการสอนชุดวิชา

การถ่ายภาพงานพิมพ์  เล่มที่ 3 หน่วยที่ 14  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(29)  ผกามาศ ผจญแกล้ว (2539) “การทำปรู๊ฟและการควบคุมคุณภาพของการทำปรู๊ฟ”  ในเอกสารการสอนชุดวิชา การถ่ายภาพ

งานพิมพ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(30) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2539)  “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานเอกสารและการพิมพ์” ในเอกสารการสอนชุด วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(31)  ผกามาศ ผจญแกล้ว (2539) “สีกับการออกแบบทางการพิมพ์”  ในเอกสารการสอนชุดวิฃาการออกแบบทางการพิมพ์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(32)  ผกามาศ ผจญแกล้ว (2538) “กฎการใช้ตัวพิมพ์”  ในเอกสารการสอนรายวิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพเตรียมการพิมพ์สำหรับช่างปฏิบัติการเรียงพิมพ์ 1  ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(33) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2537)  “การถ่ายภาพงานพิมพ์”  ในเอกสารการสอนรายวิชาการพิมพ์เบื้องต้น  ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี

การพิมพ์แห่งชาติ  นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความสนใจ

 

Printing Technology, Packaging Technology, 3D Printing, Functional Printing, คุณภาพการพิมพ์ออฟเซตตาม ISO 12647-2, Graphic Design, Colour Science, Typography Technology, Security Printing, Publishing, Offset Printing Machine and Maintenance, Quality Control, Printing Management, มาตรฐานวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์   

 

อื่นๆ

 

Offset Printing Machine Operation,  Heidelberg Training Center, Germany   2528

Offset Printing Machine Maintenance, Mitsubishi Training Center, Japan 2541

Quality Control in Offset Printing, Japan Printing Academy, Japan 2543

Printing Management for Manager Print Promotion & Wuppertal University, Germany 2552

PSO Expert Certification, UGRA, Switzerland 2551

Print Promotion Seminar for  Specialist Teachers of  the printing And Pape converting industry, Print

        Print Promotion, Germany 2552

Packaging Technology, Indian Institute of Packaging 2553

PSO Expert Certification, UGRA, Switzerland,  2554

PSO Expert Certification, UGRA, Switzerland, 2557 

 

 

 


ผู้เข้าชม 152 คน UPDATE วันที่ 7/12/2017 7:21:52 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin