บุคลากรสายสนับสนุน วิทย์-เทคโนฯ

หน่วยเลขานุการกิจ

รุจาภา รวยนิรันดร
(Rujapa Rouynirundon)

รักษาการหัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏวิทยาลัยรำไพพรรณี

0 2504 8191
สมนึก สงวนตระกูล 
(Somnuk Sanguantrakool)

ผู้จัดการโครงการบริหารชุดวิชา แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์

0 2504 8192

เอ๋ สล. วท..jpg
มนตรี ชะฏาแก้ว
(Montri  Chadakaew) 

หน่วยบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บธ.บ. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

0 2504 8193
จิตตินันท์ สวดมาลัย
(Jittinun Soudmalai) 

หน่วยบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

0 2504 8192


เฉลิมชัย ช่างต่อ
(Chalermchai Changtor)

คนงาน

0 2504 8193

ผู้เข้าชม 2335 คน UPDATE วันที่ 1/23/2019 8:29:26 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin