หน่วยเลขานุการกิจ

ภักดิ์พิมล สรรพตานนท์
(Pakpimon Subpatanon)

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ค.บ. (บริหารการศึกษา)
สถาบันราชภัฏพระนคร

0 2504 8191
วันเพ็ญ บุญนุกูล
(Wonpen Boonnukool)

หน่วยบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

0 2504 8192
รุจาภา รวยนิรันดร
(Rujapa Rouynirundon)

ผู้จัดการโครงการบริหารชุดวิชา แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏวิทยาลัยรำไพพรรณี

0 2504 8193
จิตตินันท์ สวดมาลัย
(Jittinun Soudmalai) 

หน่วยบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

0 2504 8193
สมนึก สงวนตระกูล 
(Somnuk Sanguantrakool)

ผู้จัดการโครงการบริหารชุดวิชา แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์

0 2504 8193
จำลอง ลำดับศรี
(Chamlong Lumdubsri)

พนักงานขับรถ

0 2504 8193
เฉลิมชัย ช่างต่อ
(Chalermchai Changtor)

คนงาน

0 2504 8193

ผู้เข้าชม 1514 คน UPDATE วันที่ 7/12/2017 7:28:50 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin