บุคลากรสายสนับสนุน วิทย์-เทคโนฯ

หน่วยเลขานุการกิจ

รุจาภา รวยนิรันดร
(Rujapa Rouynirundon)

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏวิทยาลัยรำไพพรรณี

0 2504 8191
สมนึก_crop.jpg
สมนึก สงวนตระกูล 
(Somnuk Sanguantrakool)


ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

0 2504 8192
muay crop.jpg
นพวรรณ ชื่นอารมณ์
(Noppawan Chuenarom)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
บธ.ม. ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0 2504 8193
เอ๋ สล. วท..jpg
มนตรี ชะฏาแก้ว 
(Montri  Chadakaew) 

หน่วยบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บธ.บ. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

0 2504 8193
Jittinan crop.jpg
จิตตินันท์ สวดมาลัย 
(Jittinun Soudmalai) 

หน่วยบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์

0 2504 8192

แพร วท..jpg
ปัทมนันท์ อักษร
(Pattamanun  Aksorn)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานเลขานุการกิจสาขาวิชา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

0 2504 8193
สมพล หนุ่ม.jpg
นายสมพล เพิงระนัย
(Somphon Pengranai)


วุฒิ ปริญญาตรี

ตำแหน่ง งานเลขานุการกิจสาขาวิชาฯ

เฉลิมชัย ช่างต่อ
(Chalermchai Changtor)

คนงาน

0 2504 8193ผู้เข้าชม 171 คน UPDATE วันที่ 10/3/2019 11:07:03 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin