บุคลากรสายสนับสนุน วิทย์-เทคโนฯ

หน่วยเลขานุการกิจ

รุจาภา รวยนิรันดร
(Rujapa Rouynirundon)

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏวิทยาลัยรำไพพรรณี

0 2504 8191
สมนึก_crop.jpg
สมนึก สงวนตระกูล 
(Somnuk Sanguantrakool)

ผู้จัดการโครงการบริหารชุดวิชา แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

0 2504 8192
muay crop.jpg
นพวรรณ ชื่นอารมณ์
(Noppawan Chuenarom)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
บธ.ม. ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลัญบุรี
0 2504 8193
เอ๋ สล. วท..jpg
มนตรี ชะฏาแก้ว 
(Montri  Chadakaew) 

หน่วยบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บธ.บ. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

0 2504 8193
Jittinan crop.jpg
จิตตินันท์ สวดมาลัย 
(Jittinun Soudmalai) 

หน่วยบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์

0 2504 8192


เฉลิมชัย ช่างต่อ
(Chalermchai Changtor)

คนงาน

0 2504 8193

ผู้เข้าชม 2492 คน UPDATE วันที่ 7/2/2019 3:23:16 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin