รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี ธีรธรรมากร


วุฒิการศึกษา


ปี 2530 Ph.D. Imaging Technology, Chulalongkorn University, Thailand

ปี 2536  M.S. Packaging, Michigan State University, USA

ปี 2530 B.Sc. Photographic Science and Printing Technology, Chulalongkorn University, Thailand


ชุดวิชาที่รับผิดชอบ


     ปริญญาโท  97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน


                     97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร


                     97798 วิทยานิพนธ์                            ปริญญาตรี  97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์


                     97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์


                     97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์


อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย

     หัวหน้าโครงการ  ขอบเขตความชอบของสีมะม่วงน้ำดอกไม้ในการพิมพ์พ่นหมึกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ สุภาวดี ธีรธรรมากร 2562 แหล่งทุน; อุดหนุนการวิจัยวิชาการ (กองทุนรัตนโกสินทร์  สมโภช 200 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ู้ร่วมวิจัย ขอบเขตการเห็นสีเปรียบเทียบระหว่างสายตาคนหนุ่มสาวและสายตาผู้สูงอายุ บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ และสุภาวดี ธีรธรรมากร 2562  แหล่งทุน; รัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปีประจำปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


หัวหน้าโครงการ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวการพิมพ์สุภาวดี ธีรธรรมากร และผกามาศ ผจญแกล้ว 2555 แหล่งทุน; วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


หัวหน้าโครงการ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ สุภาวดี ธีรธรรมากร และศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 2555 แหล่งทุน; วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ผู้ร่วมวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ และสุภาวดี ธีรธรรมากร  2555 แหล่งทุน; วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


หัวหน้าโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุภาวดี ธีรธรรมากร วรรณา สนั่นพานิชกุล และสุณี ภู่สีม่วง 2553 แหล่งทุน; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลไม้แช่อิ่มอบแห้งของชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ สุภาวดี ธีรธรรมากร นพมาศ พูลเจริญศิลป์ และสุนิสา ด้วงนุ่ม            2548 แหล่งทุน; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


ผู้ร่วมวิจัย โครงการพัฒนารูปแบบมาตรฐานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก ผกามาศ ผจญแกล้ว  สุภาวดี ธีรธรรมากร ศิริพร ปีเตอร์ สุขเกษม สิทธิพจน์ และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง 2548 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ผู้ร่วมวิจัย โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตสินค้า OTOP และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผกามาศ ผจญแกล้ว สุภาวดี ธีรธรรมากร และศิริพร ปีเตอร์ 2548 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์กล้วย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมการส่งออกในอนาคต สุภาวดี ธีรธรรมากร ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ ผกามาศ ผจญแกล้ว และสุณี ภู่สีม่วง 2545 แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา


หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาข้อมูลการส่งออกบรรจุภัณฑ์ สุภาวดี ธีรธรรมากร ผกามาศ ผจญแกล้ว สุณี ภู่สีม่วง และณัฐพร เห็นเจริญเลิศ 2543 แหล่งทุน: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์


การตีพิมพ์เผยแพร่ (Journal/Proceedings)

เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ

ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ สุภาวดี ธีรธรรมากร นพมาศ พูลเจริญศิลป์ และสุนิสา ด้วงนุ่ม (2551). ภูมิปัญญาการผลิต      อาหารแช่อิ่มในภาคกลางตอนบน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46  สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาชาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ หน้า 630-637 


เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

          Theerathammakorn, S., B. Waleetorncheepsawat, T. Obama. (2019). Categorical Effects in Printed Color for Elderly and Young People under Different Color Temperature of Lighting. TAGA the 71th Annual Technical Conference. 17-20 March, 2019, Maneaopolis, USA. p.43.                                                       https://www.printing.org/taga-abstracts/t190047 

          Waleetorncheepsawat, B., S. Theerathammakorn, T. Obama. (2018). Color Boundary Determined by Comparison with 12 Colors on Young and Elderly. Proceeding of the 4th Asia Color Association Conference. 5-8 December, 2018. Chiangmai, Thailand. pp.141-146. 

          Obama, T., B. Waleetorncheepsawat, S. Theerathammakorn. (2018). Difference in Color Area of Elderly and Young People in the Difference of Color    Temperature of Lighting. Proceeding of the 4th Asia Color Association Conference. 5-8 December, 2018. Chiangmai, Thailand. pp.223-226. 

          Theerathammakorn, S., A. Hansuebsai, and Y. Hoshino. (2017). Lighting Ambient Effect on Saturation of Durian and Sensation. Proceedings of the 13th AIC Congress: Being Color with Health, 16-20 October, 2017. JeJu, Korea, OS-18-05. 

  Theerathammakorn, S., A. Hansuebsai, and Y. Hoshino. (2016). Extraction of major term  of customer satisfaction in food packaging. Proceedings of the 1st TDU-CU Joint Meeting on Imaging Science and Technology. Bangkok. Thailand, 26-29 Febrauary: pp.38-40.

     Theerathammakorn, S. (2012). Current Trend in Biodegradable Flexible Packaging in  Thailand  Proceedings of the 2nd Congress on Biodegradable Polymer Packaging.  Milan. Italy, 10-11 May, 2012. pp. 41-46. 

 Theerathammakorn, S., T. Limsuwan, S. Poosrimaung, and P. Pajolklaew. (2007). Packaging Development for Thai Community Product.  Proceedings of International Packaging Congress and Exhibition. Izmir. 22-24 November 2007. 


 Threerathammakorn, S., J. Nimpanich, S. Sujjanan, and M. Paklumjeak. (2002). The  Potential for Growth in Thailand's Plastics Packaging Industry. Proceeding of WorldPak 2002 : Improving the Quality of Life Through Packaging Innovation. June  23-28, 2002, pp.900-911.


เผยแพร่ผลงาน ใน วารสาร ระดับนานาชาติ

 Theerathammakorn, S., A. Hansuebsai, Y. Hoshino. (2019). Effect of color attributes on the buying decision model for Durio zibethinus L. Color Res Appl.            44(2); 296-306. ISSN: 1520-6378.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/col.22337  


เผยแพร่ผลงาน ใน วารสาร ระดับชาติ 

สุภาวดี ธีรธรรมากร (2558) Functional Printing: อีกทางเลือกหนึ่งของวงการพิมพ์ ใน วารสารในวงการพิมพ์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ต.ค. 2558 หน้า 37-39


สุภาวดี ธีรธรรมากร (2558) วัสดุสัมผัสอาหาร สิ่งใกล้ตัวที่ต้องให้ความสนใจ ใน วารสารในวงการพิมพ์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 2558


สุภาวดี ธีรธรรมากร และศุภณี เรียบเลิศหิรัญ (2555) การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ The Study of Sukhothai Thammathirat Open University Students’ Opinions on the Quality of Course-book and Work-book for course 97403, Prepress Technology, e-jodel ปีที่ 2 เรื่องที่ 3/2555 หน้า 29-45. http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/2_3_426.pdf


ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2555) การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด The Study of Sukhothai Thammathirat Students’ Opinions on the Quality of Coursebook and Workbook for course 97405, Recess, Screen and Non-impact Printing Processes, e-jodil ปีที่ 2 เรื่องที่ 9/2555 หน้า 120-135. http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/2_9_432.pdf


สุภาวดี ธีรธรรมากร (2545) ศักยภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทย ใน วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2545 หน้า 155-169 


Thewasano, Supawadee. "Performance of Recycled Corrugated Fibreboard under Various Temperatures and Humidities" ...Proceeding of The International Conference on Printing and Publishing after the year 2000 3-5 November, 1994, in Journal of Sciencific Research (Special Issue), Chulalongkorn University, Vol.19 no.1, 1994, pp.79-88.


การแต่งเอกสารการสอน/ตำรา

สุภาวดี ธีรธรรมากร (2561). หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีการวางหน้า ใน เอกสารการสอน ชุดวิชา เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ หน่วยที่ 8-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สุภาวดี ธีรธรรมากร (2561). หน่วยที่ 8 การพิมพ์พื้นลึก ใน เอกสารการสอน ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 8-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สุภาวดี ธีรธรรมากร (2561). หน่วยที่ 9 การพิมพ์ฉลุลายผ้า ใน เอกสารการสอน ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 8-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

       สุภาวดี ธีรธรรมากร กรรณิการ์ ยิ้มนาค และ รำไพ สุขยางค์ (2560). หน่วยที่ 5 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ใน เอกสารการสอน ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และ                           บรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สุภาวดี ธีรธรรมากร (2559). หน่วยที่ 1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ในเอกสารการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ชุดวิชา ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สุภาวดี ธีรธรรมากร (2559). หน่วยที่ 13 ระบบการจัดการซากบรรจุภัณฑ์” ในเอกสารการสอนระดับบัณฑิตศึกษาชุดวิชา ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กฤติกา ตันประเสริฐ และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2559). หน่วยที่ 6 บรรจุภัณฑ์อาหารและนวัตกรรม ในเอกสารการสอนระดับบัณฑิตศึกษาชุดวิชา เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สุภาวดี ธีรธรรมากร (2559). หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร” ในเอกสารการสอนระดับบัณฑิตศึกษาชุดวิชา  เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สุภาวดี ธีรธรรมากร (2558). หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีการแปรรูป นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สุภาวดี ธีรธรรมากร และวัฒนา กาญจนตระกูล (2558). หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีการแปรรูปกระป๋องกระดาษ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กรรณิการ์ ยิ้มนาค และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2558). หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีการบรรจุของแห้ง ในเอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สุภาวดี ธีรธรรมากร (2558). หน่วยที่ 9 การออกแบบกล่อง ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สุภาวดี ธีรธรรมากร (2558). หน่วยที่ 15 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุด ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


   สุภาวดี ธีรธรรมากร (2556)  หน่วยที่ 12 สารยึดติด  ใน เอกสารการสอนชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย                  สุโขทัยธรรมาธิราช 


   สุภาวดี ธีรธรรมากร วิมลศักดิ์ เจริญเบญจวงศ์ สุณี ภู่สีม่วง และอุดม ควรผดุง (2556) หน่วยที่ 9 แม่พิมพ์พื้นลึกและแม่พิมพ์พื้นฉลุ  ใน เอกสารการสอนชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์                และบรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


   ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2556) หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และ                บรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


   วรวดี เชียงทอง จันทิรา โกมาสถิตย์ และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2556) หน่วยที่ 7 สารพอลิเมอร์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์                  นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


   บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2555) การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์  ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ              เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


   สุภาวดี ธีรธรรมากร (2555) หน่วยที่ 6 การพิมพ์กราวัวร์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ ปี 2555 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


   จีรานุช บุดดีจีน บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2555) หน่วยที่ 13 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์                นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         สุภาวดี ธีรธรรมากร (2543). การผลิตและการตลาดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก  โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา ครั้งที่ 1 นนทบุรี: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย-                           ธรรมาธิราช 


อื่น ๆ
    

1) กรรมการและเลขานุการใน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2559

2) ประธานคณะทำงานในโครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 2558

3) กรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะผู้แทนคณาจารย์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558 ถึง ปัจจุบัน

4) ประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557-2558

5) ประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558

6) กรรมการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 ถึงปัจจุบัน

7) Scientific Committee in Sustainability Session of the 2nd Congress on Biodegradable Polymer Packaging, BioPolpak Milan , Italy, 10-11 May 2012.

8) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552-2554

9) หัวหน้าโครงการบริการวิขาการสู่สังคม

       โครงการ สัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Packaging Inventions, Limitations, Innovations!. The Challenge to be Successful. 2562 

               แหล่งทุน; บริการวิชาการสู่สังคม วิเทศสัมพันธ์ งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       


       โครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและขยายโอกาสทางการตลาด: ส่งเสริมแและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผลิตภัณท์ของชุมชนจังหวัดนนทบุรี 2558

                แหล่งทุน: บริการวิชาการสู่สังคม 11จ งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


       โครงการเผยแพร่ความรู้บรรจุภัณฑ์อาหารแก่ชุมชนจังหวัดนนทบุรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2556

                แหล่งทุน: บริการวิชาการสู่สังคมภายใต้โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด (มสธ.ร่วมพัฒนานนทบุรี) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความสนใจ

    บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ความสามารถของกล่องกระดาษลูกฟูกต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม การจัดการซากบรรจุภัณฑ์ อิทธิพลขององค์ประกอบของสีกับบรรจุภัณฑ์อาหารต่อผู้บริโภค

ผู้เข้าชม 142 คน UPDATE วันที่ 9/2/2019 8:54:25 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin