รายละเอียดชุดวิชา 99702

คำอธิบายชุดวิชา

99702  การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์                         6(12-2-2-2)

            Information System Development, Project Management and Applications 

           

            คำอธิบายชุดวิชา                                                                                           

            การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์การทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ระบบสารสนเทศระหว่างองค์การ  เครื่องมือ เทคนิค  กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบต่างๆ  ครอบคลุม การเก็บรวบรวมความต้องการ  การวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดทำนโยบาย การจัดสร้างระบบ  การประเมิน การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ  การใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  การจัดหาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ  ครอบคลุมการวางแผนโครงการ  การบริหารทรัพยากรโครงการ  ขั้นตอนการบริหารโครงการ การประเมินผล
การบริหารเอาซ์ซอร์ส (
Outsourcing Management)  การจัดการความขัดแย้ง  การจัดการความเสี่ยง  การจัดการการเปลี่ยนแปลง  เครื่องมือในการบริหารโครงการ การติดตาม และประเมินโครงการ  รวมทั้งการประยุกต์ในงานด้านต่างๆ และกรณีศึกษา


ผู้รับผิดชอบ รศ. สำรวย กมลายุตต์

ผู้เข้าชม 111 คน UPDATE วันที่ 3/2/2015 11:31:47 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin