ข้อมูลทั่วไป

- คณะทำงานวิจัย

คณะทำงานด้านวิจัยและงานบริการวิชาการ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจิตพรรณ กฤติพลวิมาน*

หัวหน้าคณะทำงาน

2

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์

ผู้ทำงาน

3

 รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์**

ผู้ทำงาน

4

 รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว***

ผู้ทำงาน

5

 รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน****

ผู้ทำงาน

5

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

 ผู้ทำงาน 

 6 

 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

ผู้ทำงาน

7

 รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

ผู้ทำงาน

8

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ผู้ทำงาน

9

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด

ผู้ทำงาน

10

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม*

ผู้ทำงาน

11

  อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์ 

 ผู่้ทำงาน 

12

 อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

ผู้ทำงาน

13

 อาจารย์ ดร. พิมผกา ประเสริฐศิลป์

ผู้ทำงาน

14

 อาจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร*

ผู้ทำงาน

 15 

 อาจารย์ภิรมย์ คงเลิศ **

ผู้ทำงาน

16

 นางรุจาภา รวยนิรันดร

 เลขานุการ

คำสั่งที่ 13/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 2/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 เป็นต้นไป (*เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 1/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป (**เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 6/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (***เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 11/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป (****เพิ่มเติม)

คำสั่งที่    /2561

- จรรยาบรรณนักวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้เข้าชม 159 คน UPDATE วันที่ 3/12/2018 3:09:19 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin