รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้

การดำเนินงานจัดการความรู้ ของสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ด้านการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
 • รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
 • รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
 • รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ • รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้
 • รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [6 เดือน] [9 เดือน] [12 เดือน]
 • รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [6 เดือน] [9 เดือน] [12 เดือน]
 • รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [6 เดือน] [9 เดือน] [12 เดือน] • รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม KM
 • รายงาน เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน e-Learning ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ผู้เข้าชม 120 คน UPDATE วันที่ 9/20/2019 12:06:32 PM

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
   และ
  Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย
   คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
   All rights reserved.


  admin